Институции

Брацигово е бенефициент по още един договор

Брацигово. кметът на Община Брацигово, съвместно с ръководителя на Управляващия орган на ОПАК, Министерство на финансите подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма Административен Капацитет, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07 с наименование:“Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Брацигово“ на обща стойност 89 904, 30 лева. Продължителността на проекта ще бъде 12 месеца. Общата цел на проекта е осигуряване на условия за привличане на инвестиции с цел устойчиво развитие на Община Брацигово чрез обучения и повишаване капацитета на служителите в общинска администрация и кметовете на кметства.Специфичните цели на проекта са повишаване капацитета на служителите за привличане на инвестиции чрез подобряване на квалификацията и мотивацията им. Очакваните резултати от проекта са: осигурени условия за привличане на инвестиции чрез обучения и повишаване капацитета на служителите в Община Брацигово чрез обучения по английски език, oбучения за междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация, Привличане на инвестиции за подобряване на ключови компетентности.

Коментари