Институции

574 деца и 1613 ученици през учебната 2015/2016г.

Пещера. Във всички детски градини и училища в общината е определен броя на групите и паралелките, съобразно разпоредбите на  Наредба № 7 от 29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, каза за Пещераинфо Ружка Стоянова-Семерджиева от Общинска администрация. Пълняемостта на групите в детските градини е гарантирана около и над средния норматив. Очакваният общ брой деца, които ще постъпят в детските градини през учебната 2015/2016г. е 574, от които броя деца на 5 и 6 години е 251.
Очакваният общ брой на учениците в общинските училища за учебната 2015/2016г. е 1 613, от които прогнозния    брой ученици в І клас е 190, допълни Стоянова-Семерджиева.

 

Коментари