Институции

49 семейства останаха без „детски“

Написано от Пещераинфо

Пещера.49  семейства от община Пещера са санкционирани заради неизвинени отсъствия на децата им от училище, съобщиха от социално подпомагане. Тези фамилии имат общо 96 деца, а 53 от тях са допуснали фаталните повече от 5 отсъствия. Месечни помощи за дете до навършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст се предоставят в пари/или под формата на социални инвестиции на семейства, чиито средномесечен доход за предходните 12 месеца не надвишават 350 лв. на член от семейството. Друго условие за получаване на семейни помощи е децата редовно да посещават училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното им състояние. Ежемесечно до 5-то число на месеца директорите на училищата изпращат в дирекциите „Социално подпомагане” по постоянен адрес на родителите, справка образец за допусналите 5 неизвинени отсъствия от учениците. За тези деца, които са допуснали 5 неизвинени отсъствия, помощта се спира със заповед на директора на Д”СП” за съответния месец. Ако в следващия месец ученикът редовно посещава учебните заниятия помощта се възобновява.

Коментари