Институции

39-то заседание на Общински съвет ще се проведе на 24. 01. 2014 г.

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 24. 01. 2014 г. /петък/ от 9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет на взети решения на Общински съвет на заседания с Протокол № 36 от 27.12.2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

2. Отчет на Кмета на Общината за изпълнение на Програмата за управление на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

3. Приемане Отчет на бюджетните финансови средства отпуснати на читалище „Развитие 1873“ – Пещера, читалище „Зора“ с.Радилово, читалище „Сергей Румянцев“ с. Капитан Димитриево през 2013 година.
Докладва: Председателите на
Читалищните настоятелства

4. Приемане на Календарен план на културните прояви в Община Пещера – 2014година.
Докладва: Кметът на Oбщината

5. Информация за дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

6. Информация за дейността на Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

7. Информация за дейността на Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие – гр. Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

8. Приемане Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

9. Приемане на Общински план за младежта за 2014г.
Докладва: Кметът на Oбщината
10. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за периода 2014година .
Докладва: Кметът на Oбщината

11. Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2014г. за землищата на Община Пещера; съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване; определяне на задълженията на Община Пещера и на земеделските стопани / ползватели на мери и пасища/ за поддържането на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние.

Докладва: Кметът на Oбщината

12. Текущи.
12.1. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2011-2015г.
Докладва: Председателят на ОбС

12.2. Промяна в състава на Постоянните комисии на Общински съвет – Пещера и избиране председател на ПК по териториално и селищно устройство.
Докладва: Председателят на ОбС

12.3. Предоставяне на Поземлен имот № 000505 находящ се в местността „Ръкава“, землище на с. Радилово на наследниците на Георги Атанасов Янушев.
Докладва: Кметът на Oбщината

12.4. Предоставяне на Поземлен имот № 000531 находящ се в местността „Ръкава“, землище на с. Радилово на наследниците на Иванка Тодорова Сарафова.
Докладва: Кметът на Oбщината

12.5. Предоставяне на Поземлен имот № 370010 находящ се в местността „Урсолово“, землище на с. Радилово на наследниците на Тома Николов Ташев.
Докладва: Кметът на Oбщината

12.6. Предоставяне на Поземлен имот № 370012 находящ се в местността „Урсолово“, землище на с. Радилово на наследниците на Костадин Илиев Манолов.
Докладва: Кметът на Oбщината

12.7. Предоставяне на Поземлен имот № 000464 находящ се в местността „Кътево кладенче“, землище на с. Радилово на наследниците на Георги Димитров Пройчев.
Докладва: Кметът на Oбщината

12.8. Предоставяне на Поземлен имот № 066069 находящ се в местността „Али агова кория“, землище на с. Радилово на наследниците на Стоян Петров Радин.
Докладва: Кметът на Oбщината

12.9. Предоставяне на Поземлен имот № 000467 находящ се в местността „Арапеница“, землище на с. Радилово на наследниците на Петрана Маркова Босева.
Докладва: Кметът на Oбщината

12.10. Предоставяне на Поземлен имот № 000510 находящ се в местността „Ръкава“, землище на с. Радилово на наследниците на Райна Атанасова Кътина.
Докладва: Кметът на Oбщината

12.11. Предоставяне на Поземлен имот № 000463 находящ се в местността „Кътево кладенче“, землище на с. Радилово на наследниците на Йордан Костадинов Пройчев.
Докладва: Кметът на Oбщината

12.12. Даване на разрешение за изготвяне ПУП- ПРЗ за промяна предназначение на имот с пл.№ 032018 в местност „Орешака“ по КВС на гр. Пещера и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

12.13. Даване на разрешение за изготвяне ПУП- ПРЗ за смяна предназначение на Поземлени имоти № 1012248, 012237,012238,012239,12.328 в местност „Узун драгасия“ по КВС на гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

12.14. Даване на разрешение за изготвяне ПУП ПРЗ за УПИ І – 219- селскостопанска и животновъдна дейност и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

12.15. Даване на разрешение за изготвяне ПУП – Парцеларен план за трасе на линеен обект „Водопровод ф 90 мм от регулацията на с. Капитан Димитриево до „ПСОВ – Капитан Димитриево“, съгласие за прокарване през имоти общинска собственост и одобряване на приложеното задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

12.16. Даване на съгласие за преминаване на част от ПИ № 100011 – публична общинска собственост в частна общинска собственост и упълномощаване на Кмета на Община Пещера да проведе процедурите по замяна на част от терени на УПИ – І – 3 за жилищно строителство и Поземлен имот № 100011, местност „Копривец“ по КВС на гр. Пещера, съгласно изготвения проект за ПУП – ПР.
Докладва: Кметът на Oбщината

12.17. Даване на съгласие за правото на преминаване чрез преместване на част от ПИ№.№000303/напоителен канал/-публична общинска собственост за достъп до ПИ №125011 в местност „Широките ливади“ по КВС на гр.Пещера
Докладва: Кметът на Oбщината

12.18. Даване на съгласие за преминаване чрез преместване на част от ПИ№.№000239/напоителен канал/публична общинска собственост за достъп до ПИ№№000219 животновъдна ферма землище с.Кап.Димитриево
Докладва: Кметът на Oбщината

12.19. Одобряване на извършени разходи за командировки на Председателя на Общински съвет – Пещера и Кмета на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
12.20. Доклад на комисията за контрол върху цялостно изпълнение на Договор за предоставяне на концесия на обект „Плувен комплекс Пещера“-публична общинска собственост, находящ се на територията на гр.Пещера, назначена със заповед Заповед № 3 от 03.01.2014 г. на Кмета на Община Пещера във връзка с Решение №506 от 27.12.2013г. на Общински съвет –Пещера
Докладва: Стефан Иванчев
Председател на ПК по бюджет и финанси

12.21. Прекратяване на концесия на обект Плувен комплекс – Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

12.22. Предложение за одобряване на длъжностно щатно разписание на ЦНСТ за деца с увреждания от 3 до 18 години в гр. Пещера, считано от 01.02.2014г.

Докладва: Кметът на Oбщината

12.23. Приемане на Становище за опрощаване на дължими държавни вземания на
г-жа Наджие Алиева Яшарова с постоянен адрес Община Пещера.
Докладва: Председателят на ОбС

13. Питания.

 

Коментари