Институции

3 акта за административни нарушения на екологичното законодателство за един месец

В рамките на контролната дейност на РИОСВ-Пазарджик през декември 2011г. са проверени 84 фирми, извършващи дейност в териториалния обхват на инспекцията. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 66 предписания.
За административни нарушения на екологичното законодателство експертите съставиха 3 акта – по Закона за управление на отпадъците, за нерегламентирано разкомплектоване на МПС и по Закона за водите – за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, поставени в разрешителните за заустване на обекти в селата Карабунар и Калугерово.
Издадените през месеца наказателни постановления са 3, на обща стойност 88 813 лв. На община Пазарджик е наложена финансова санкция в размер на 84 513 лв. за невнесени суми за рекултивация и следексплоатационни грижи за депата за битови отпадъци на територията й. За същото нарушение е наложена финансова санкция в размер на 2 300 лева и на община Лесичово. Неизпълнено предписание за приключване на процедура по закриване на селските депа за битови отпадъци е причина да бъде наложена имуществена санкция от 2 000 лв. на община Белово.   
При направените проверки на депа със спряна експлоатация в общините Белово и Велинград,  във връзка с изпълнение на плана за закриване, за депата в с.Момина Клисура, община Белово и селата Пашово и Бутрево, община Велинград са изпълнени изискванията по закриването им и са издадени решения от Директора на РИОСВ – Пазарджик . За останалите депа се установи некачествено изпълнение на дейностите по закриване и не е издадено потвърждение за закриване.
През декември в РИОСВ постъпиха 2 сигнала за намерени в безпомощно състояние защитени видове птици – малък ястреб (Accipiter nisus) и обикновен мишелов (Buteo buteo) в района на град Пазарджик. Извършените проверки потвърдиха сигналите. Птиците бяха изпратени за лечение и възстановяване в спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.

Коментари