Институции

26 211 276,32лв. за ВиК структурата в Пещера

Пещера. Предвижда се рехабилитация на 17 км водопроводна мрежа, доизграждане и реконструкция на 21 км канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води за територията на Пещера. Това стана ясно на пресконференцията с кмета на общината Георги Козарев. Пещераинфо припомня, че на 29 февруари 2012г. Община Пещера и Министерството на околната среда и водите сключиха Договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на Пещера- доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ“. Общата стойност на инвестиционния  Проект е 26 211 276, 32 лв. а стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 23 640 438,44 лв. Община Пещера ще съфинансира Проекта с 2 570 837,88 лв. “ С реализирането на този мащабен инвестиционен проект ще бъде постигнато екологосъобразно отвеждане, пречистване и последващо заустване на битови отпадъчни води на Пещера, ще бъде подобрена жизнената среда и ще бъдат редуцирани рисковете за здравето на населението“, каза Козарев в конферентната зала на „Домейн Пещера“. Според него, ВиК структурата ще бъде комплексно подобрена, качеството на живот ще бъде повишено и в последствие ще бъдат създадени нови възможности за повишаване на регионалната конкурентноспособност на община Пещера. 

Коментари