Институции

Проект преобразява Ритуалната зала

Г-жо Павлова, вие сте ръководител на проект «Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера». Защо точно тази сграда бе предложена за финансиране по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Енергийна ефективност в периферните райони”?

– Тази сграда е запазила най-съкровените спомени на хиляди пещерци, които са сключили брак в нея.  Построена е в началото на 20 век притежава статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност.

През годините обаче и тя като много други се амортизира, което налага да бъде реновирана. А Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие предоставя чудесна възможност за това. Така след приключването на проекта Ритуалната зала ще продължи да създава красиви спомени.

Какъв резултат очаквате от реализирането на проекта?

За сумата от почти 208 000 лв. най-напред ще бъде повишена енергийната ефективност на сградата. Тя ще достигане клас на енергопотребление „А“, а това естествено ще намали разходите за енергия. И освен това ще се подобрят експлоатационните характеристики на сградата, което ще доведе до повишена рентабилност и  удължаване на жизнения й цикъл, устойчиво управление и поддръжка.

Колко време ще продължи проектът?

Проектът, в едно с всички включени дейности, трябва да продължи 24 месеца.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0111 «Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера»,който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари