Институции

Ритуалната зала ще бъде санирана по проект

ПРОЕКТ

„ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНСКА ПУБЛИЧНА СГРАДА: РИТУАЛНА ЗАЛА, ГР. ПЕЩЕРА“

 

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 Г.

BG16RFOP001-2.001-0111-C01

 

Цел: Повишаване на енергийната ефективност на публичната инфраструктура на община Пещера, в съответствие с целите на Инвестиционен приоритет 4с на процедура BG16RFOP0012.001 "Енергийна ефективност в периферните райони", ПО 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" на ОПРР 2014-2020.

 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  207 999,97 лв.

СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕФРР: 176 799,99 лв.

НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ: 31 199,98 лв.

 

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА: 24 МЕСЕЦА

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 12.10.2016 г.

КРАЙ НА ПРОЕКТА: 12.10.2018 г.

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0111 «Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера» , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

 

Коментари