Институции

Проект за повишаване на енергийната ефективност на ОДК

ПРОЕКТ

„ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНО ОБЩИНСКА СГРАДА:

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС”

 

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 Г.

№BG16RFOP001-2.001-0007-С01

 

Цел: Целта на настоящото проектно предложение е повишаване на енергийната ефективност на публичната инфраструктура на община Пещера, в съответствие с целите на Инвестиционен приоритет 4ос на процедура BG16RFOP0012.001 "Енергийна ефективност в периферните райони", ПО 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони " на ОПРР 2014 2020.

 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  406 793.74 ЛВ.

 

СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕФРР: 330 080.60 ЛВ.

 

НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ: 58 249.50 ЛВ.

 

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА: 24 МЕСЕЦА

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 15.09.2016 г.

КРАЙ НА ПРОЕКТА: 15.09.2018 г.

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0007 “ Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: „Общински детски комплекс“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари