Общество

22 май- Световен ден на биологичното разнообразие

Всяка година на 22 май отбелязваме Световен ден на биологичното разнообразие (International Day for Biological Diversity). Поради географското си положение, релеф и климатични условия България притежава едно от най-богатите сред европейските страни и най-съхранено биологично разнообразие. Отбелязва се по решение на 49-ата сесия на Общото събрание на ООН от 1995 г. в деня на влизане в сила през 1993 г. на Международната конвенция за биологичното разнообразие, подписана на 14 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия Разработването на нормативната база за управлението, опазването и ползването на биологичното разнообразие в страната е финализирана в края на 2004 година, като съответните нормативни документи са хармонизирани с европейските директиви в направлението “Природа”. Разработени са 35 планове за управление на защитени територии и планове за действие за 35 застрашени животински и растителни видове. Създадена е информационна система за биологичното разнообразие.

Коментари