Институции

20% по-висока такса смет в община Пещера през 2019 г.

Написано от Пещераинфо

Пещера.20% за гражданите и 30% за фирмите ще е увеличението на такса сет в Община Пещера. Това решиха общинските съветници на извънредно заседание. Предложението бе направено от д-р Никоай Пенев и прието от кмета Николай Зайчев. Това увеличение ще реши частично проблема с недостига на средства да сметопочистване и смет извозване.

За 2018 г. по план-сметката за ТБО са събрани по-малко от 1 200 000 лв., а за обезпечаване на дейността през 2019 са необходими 1 674 030 лв. Това увеличение ще покрие част от недостига от близо 500 000 лв.

 Увеличението не е само необходимо, но и неизбежно бе коментарът на д-р Пенев. По негови изчисления само инфлацията в страната от 2013 г., когато за последно е увеличаваната такса смет е 20%. Но освен това, както и на предишната сесия бе изтъкнато, вече се знаят точните разходи за транспортиране на отпадъците до Регионалното депо, в първоначално предложената план сметка бяха отчетени и увеличенията на таксите за отчисление и депониране на тон смет. 6500 тона се изхвърлят в Пещера. Услугите по сметопочистване и сметоизвозване се извършват от Общинското предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“.

То извършва следните дейности: Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други; събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Всичко това вече ще се плаща с такса от 1,7 промила за живеещите в Пещера, 4,8 за живеещите в селата и 9,6 промила за бизнеса, който ще поеме основната тежест на увеличението.

Без да изненадат никого съветниците от БСП отново гласуваха против, без да предложат алтернатива.

За да се оптимизират разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, от събраните средства от отчисления бяха закупени нови машини, които позволяват претоварването на отпадъците в големи контейнери, които намали броя на курсовете до регионалното депо, което респективно намали и разходите за гориво и амортизация. Освен това в момента тече процедура за създаването на 7 площадки за едри битови и строителни отпадъци, на които гражданите безвъзмездно да извозват този боклук.

Не на последно място, за да се намалят изхвърляните отпадъци, хората трябва да осъзнаят необходимостта от разделно сметосъбиране.

Коментари