Общество

156 заглавия е получило като дарение Читалище „Сергей Румянцев“

К. Димитриево. През 1971 г. за Читалище „Сергей Румянцев“ в Капитан Димитриево е изградена нова съвременна сграда с доброволен труд от местната общност. Читалището в пещерското село се помещава в модерна сграда с площ 560 кв.м. Разполага с театрален салон с 220 места,малка зала,зала библиотека,зала информационен център, зала етнографска сбирка и зала радиовъзел.Членовете на читалището през 2014 г . са 86 члена. Субсидираната численост на персонала е 2 бройки и 1/3. Настоятелството на читалището е осигурило на персонала здравни условия на труд, достъп до актуална информация, касаеща читалищната дейност чрез Интернет, участие в информационни срещи на различни нива и обучения, партньорство с бизнеса и местната власт. Цялостната дейност на читалището се осъществява при стриктно спазване и прилагане на действащата нормативна база . Читалище „Сергей Румянцев“ осъществява своето текущо счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство –счетоводно, данъчно  , търговско и социално. Читалището няма задължения към персонала и данъчни задължения към 31.12. 2014г. Представило е данъчна декларация пред НАП. 2014г. е приключило с нулев приходен остатък, не е закупило нови книги по причина липса на финанси , а получило дарение от 156 заглавия.

Коментари