Криминално

Даниела Петърнейчева е новият стар районен прокурор

Пещера- София. Висшият съдебен съвет с 20 гласа „за“, 0 против „против“ и 0 гласа „въздържал се“ избра Даниела Георгиева Петърнейчева – Баракова за районен прокурор на Районна прокуратура – Пещера. Прокурор Дениела Петърнейчева – Баракова има над 15 години юридически стаж прокурор. Тя е постъпила като помощник следовател в Окръжна следствена служба Пазарджик на 1 август 1998 г. В периода 2000г. – 2005г. заема длъжността следовател. Същата година става прокурор в Районна прокуратура Пещера, където от 31 март 2010г. и до момента изпълнява длъжността административен ръководител – районен прокурор. В Концепцията си за стратегическо управление тя си поставя за цел утвърждаването на Районна прокуратура Пещера като стабилна, отговорна и независима чрез повишаване на резултатността, ефективността на надзора за законност в борбата с престъпността и закононарушенията, позитивен административен капацитет, осигуряване на защита на правата и законните интереси на гражданите, публичност и прозрачност при стриктно спазване на закона. За постигането им тя ще насочи усилия към упражняването в максимален обем на правомощията на наблюдаващия прокурор за осъществяване на непрекъснат контрол над разследването и активна дейност на разследващите органи, съкращаване на времето от получаване на сигнала до реализиране на наказателна отговорност, подобряване на координацията между прокуратурата, полицейските и контролните органи и т. н. Прокурор Петърнейчева – Баракова формулира като свои приоритети също работата по дела за корупционни престъпления и активното взаимодействие на местно ниво по случаи на деца, жертва или свидетели на престъпление, и на деца в конфликт със закона, както и подобряване на публичната комуникация и обратната връзка с гражданите.

Коментари