Институции

Ще санират 6 жилщни сгради по ОП“Региони в растеж“

На 15.09.2016г. Кметът на Община Пещера – Николай Зайчев подписа договор Договор № BG16RFOP001-2.001-0010-C01 за безвъзмездно финансиране на проект  «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в  гр. Пещера – ЛОТ 1», одобрени по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 1 973 649,76 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Целта на проекта, който ще продължи 24 месеца, е повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в община Пещера, в съответствие с целите на Инвестиционен приоритет 4ос на процедура BG16RFOP0012.001 "Енергийна ефективност в периферните райони", ПО 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони " на ОПРР 2014-2020.

Жилищните сгради са:

1. Златното кормило, гр. Пещера,ул. „Цар Симеон“ №1 Вх. А и Вх. Б

2. Родопи, гр. Пещера, ул. „Цар Борис I“, № 6 Вх. А и Вх. Б

3. Надежда, гр. Пещера, ул. „Петър Стайков“ № 2А и ул. „Никола Дуров“ № 10

4. Строител, гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“ № 3

5. Бор, гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“ № 1

6. Купена, гр. Пещера, ул.“ Михаил Такев“ № 37

В съответствие с анализите за нуждите на ОПРР, разглежданата жилищна инфраструктура е с ниска степен на енергийна ефективност. Предвидените инвестиции в сградите имат за цел да постигнат следните резултати:

  • Достигане на клас на енергопотребление „B и С“ на сградите,
  • Намаляване на разходите за енергия на жилищните сгради,
  • Подобряване на експлоатационните характеристики, което ще доведе до повишена рентабилност на експлоатацията и удължаване на жизнения цикъл на сградите, устойчиво управление и поддръжка.
  • Постигане на по-високо ниво на енергийна ефективност, което води пряко да намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – до редуциране на емисиите на парникови газове,
  • Осигуряване на по-добро качество на въздуха, на условията на живот и работната среда в Пещера като опорен център от 4то ниво на националната полицентрична система,
  • Подкрепа за запазване на традиционните функции на Пещера като малък град, предлагащ адекватни условия за живот за местното население.

Подобряването на енергийните характеристики на жилищния фонд ще допринесе за създаване на по-достъпни и атрактивни жилища, вследствие на което ще се ограничи размера и темпа на миграция към по-големите градове на страната.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0010 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в  гр. Пещера – ЛОТ 1», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари