Институции

Ще проверяват състоянието на водоемите в общината

Написано от Пещераинфо

Пещера. „Областния управител е изпратил писмо до Г. Козарев- кмет на Община Пещера с което изисква да бъде създадена комисия, която да изготви протоколи за констатираното състояние на всеки един язовир и водоем, както и да бъдат предприети мерки за осигуряване на свободни обеми за поемане на високи води“, това съобщи за Пещераинфо инж. Николай Атанасов- зам. кмет в Общинската администрация. Губернаторът е разпоредил да бъде започнато контролирано изпускане на водни количества от водните басейни. Градоначалникът на Пещера е изискал от „Напоителни системи“ ЕАД да получи информация за състоянието на водоемите, които се контролират от институцията. Стана ясно, че „Напоителни системи“ стопанисват : Изравнител І І – ри прозорец, в местността „Чепински вриз“ над Пещера. Съоръжението се пълни с вода от ВЕЦ“Пещера“, чрез І І-ри прозорец на тунел „Алеко“.Няма собствен водосбор и пълненето му не зависи от валежите. Ежедневно се пълни до 50% от обема му. Изравнителят е със стабилна конструкция и няма опасност от преливане или напукване. Изравнител „Кътева чешма“ над Радилово се пълни с вода от ІV- ти прозорец на тунел „Алеко“. Стената и съоръженията на изравнителя са в добро състояние. През зимния период се пълни до 20% от обема. Изравнител „зеленището“ се намира в землището на Радилово, не се пълни с вода и не се използва през поливния и извънполивния сезон. От писмото става ясно, че Изравнителите стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД имат нужда от ремонтни работи, но не са потенциално опасни за населението на община Пещера. Инж. Атанасов подчерта, че в петък комисия от специалисти ще извърши проверка на всички водни басейни в района.

Коментари