Институции

Ще научим кой ще реставрира „Перистера“, на 28 август

Пещера. Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР на Проект: „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост „Перистера“, разположена на хълма „Света Петка“, град Пещера, в местната администрация са поканени местните медии да присэстват на процедурата, която ще се проведе на 28.08.2012г. от 13:30 часа в Пленарната зала на Община Пещера . Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, с нотариално заверено пълномощно, чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, уточниха от пресцентъра на Общината. Проект „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост „Перистера“, разположена на хълма „Света Петка“, град Пещера“се реализира от Община Пещера с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата цел на проекта е превръщане на античната и средновековна крепост „Перистера“ в град Пещера, в атрактивна и привлекателна дестинация за български и чуждестранни туристи. Реализирането на проектното предложение ще допринесе за подобряване, обновяване и доразвиване на туристическите атракции в община Пещера и популяризиране на общината като място на древна култура. Чрез планиране на интегрирани действия и реализиране на мерки за рехабилитация, реконструкция и експониране на историческата забележителност, реализацията на проекта ще осигури и повишаване атрактивността и достъпността до обекта с туристическо и културно -историческо значение на територията на Пещера. Античната и средновековна крепост „Перистера“, която е културно – исторически паметник с национално значение, е открита по време на разкопки през периода 2007-2010г.

Коментари