Институции

Ще изпускат водата на микроязовирите в областта

Пещера. Незабавно изпускане на микроязовирите на територията на Пазарджишка област, до ниво 50% от нормалното при експлоатацията им с цел поемане на водите от предстоящите валежи и снеготопене, това е записано като точка първа в заповедите, които областният управител е издал на всички Кметове на общини. Градоначалниците ще трябва да започнат и незабавно почистване на речните легла и канали на териториите на населените им места, за да се осигури проводимостта им, както и да организират постоянно наблюдение на водностопанските си обекти. Преценените като опасни язовири „Бурово блато” и „Гачево блато” в община Брацигово , трябва да бъдат източени изцяло до ниво „мъртъв обем”. Крайният срок за изпълнение на заповедите е 29 февруари и дотогава при Баксанов трябва да постъпят доклади за предприетите мерки от всички общински кметове, които са длъжни да отработят въпросите по оповестяване на населението при възникване на кризисна ситуация. Заповедите на областния управител са въз основа на решение на МС за предприемане на превантивни мерки с цел недопускане на бедствени ситуации и човешки жертви във връзка с очакваните валежи и снеготопене.

Коментари