Общество

Ще изграждат ферма за 300 телета в местността Долна Бялча

Пещера. В Общинска администрация е постъпило инвестиционното намерение за изграждане на нова ферма за 300 броя телета от 6 до 16-18 месечна възраст, която ще бъде разположена в новоизграден обор в югозападната част на Пещера в местността Долна Бялча. Имота не попада в обхвата на защитени по Националната екологична мрежа /НАТУРА 2000. Оборът ще бъде изграден с олекотена стоманена носеща конструкция. Сградата практически ще се отваря изцяло и в горещо време е предвидено да има естествено вентилиране /охлаждане/. Телетата в обора ще се отглеждат в групови боксове, всеки с приблизителна големина от 35.4 кв.м2. Обектът е отдалечен от населените места. Той спада към тези, които не замърсяват природната среда. Предвидената технология е безотпадна. Целта на инвестиционното намерение е възложителя да изгради ново и модерно животновъдно стопанство отговарящо на всички съвременни изисквания и добри производствени практики за хуманно отглеждане на добитък и опазване на елементите на околната среда , като с произведената продукция същевременно задоволява потребностите и търсенето от населението на месо и месни хранителни продукти

Коментари