Култура

Ще борим абортите със субсидии за презервативи

Написано от Пещераинфо

Какви са основните цели, формулирани в стратегията:

– Насърчаване на раждаемостта чрез създаване на благоприятна за отглеждането на деца среда;

– Подобряване на репродуктивното здраве и превенция на стерилитета;

– Подобряване на общата демографска информираност и сексуалната култура на населението;

– Подобряване на общото здравословно състояние и намаляване на общата,  преждевременната, детската и майчината смъртност;

– Разработване на адекватна миграционна и емиграционна политика;

– Значително намаляване на броя на емигриращите младежи;

– Повишаване на общото образователно, духовно и културно равнище;

– Създаване на условия за равни възможности за пълноценен живот на всички социални групи.

Коментари