Институции

Шест от най-масовите хартиени удостоверения вече не се изискват

Данните за тях се проверяват служебно, съобщиха от правителствената информационна служба.
Справките се извършват само по електронен път чрез достъп на служителите до основните регистри, сред които Търговския, Имотния, БУЛСТАТ, Регистъра на задълженията към митническата администрация и др.
Преустановява се изискването на хартиен носител на следните удостоверения:
– за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, издавано от Агенция „Митници“;
– за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо/юридическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенцията по вписванията;
– за семейно положение, издавано от общинска администрация;
– за семейно положение съпруг/съпруга и деца, издавано от общинска администрация;
– за сключен граждански брак, издавано от общинска администрация – за лица, родени след 1 януари 1984 г.;
– образец УП-8 за доход от пенсия/пенсии и добавка/добавки, издавано от Националния осигурителен институт.
Мерките са част от дългосрочния приоритет на правителството за провеждане на административна реформа чрез облекчаване на процедурите и повишаване качеството на административно обслужване за гражданите и бизнеса.

Коментари