Култура Общество

Шарен свят 2 – концерт на децата от училищата

Написано от Пещераинфо

Пещера.Залата на читалище „Развитие“ в Пещера бе домакин на празничният концерт „Шарен свят 2“ в изпълнение на Дейност 5 „Празници на града“ по проект „Шарени мъниста“ на Община Пещера. Ученици от шестте общински училища – „Михаил Каролиди“, „Михаил Куманов“, „Петко Р.Славейков“, „Св.Патриарх Евтимий“, „Любен Каравелов“, „Св. Климент Охридски“ и „Атанас Ченгелев“, зарадваха публиката с приятна програма от песни, танци и рецитал.

Във фоайето на читалището пък бе подредена изложба на сътвореното от сръчните ръце на децата.

Проектът „Шарени мъниста“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.

През учебната 2018/2019г. в училищата са сформирани 48 ателиета, секции и клубове по интереси, в които 337 ученици изявят своите таланти.

Общата цел на проекта е създаване на работещ модел за повишаване броя на успешно интегрираните в образователната система на община Пещера ученици от маргинализираните общности, включително роми, чрез комплексен подход на интерактивни педагогически взаимодействия.

Проект „Шарени мъниста“ е с продължителност от 30 месеца и ще приключи на 23 юли тази година.  Общата му стойност е 665 659,59 лв.. Проектът се изпълнява от Община Пещера в партньорство със Сдружение „Асоциация образователно лидерство“ гр.София и училищата в гр.Пещера.

Коментари