Общество

ЦИК с решение за единна номерация на избирателните секции

Написано от Пещераинфо

ЦИК с решение за единна номерация на избирателните секции в Република България за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида:

АА ВВ СС ХХХ

където:

АА е номерът на областта, както следва:

01 – Благоевград

02 – Бургас

03 – Варна

04 – Велико Търново

05 – Видин

06 – Враца

07 – Габрово

08 – Добрич

09 – Кърджали

10 – Кюстендил

11 – Ловеч

12 – Монтана

13 – Пазарджик

14 – Перник

15 – Плевен

16 – Пловдив

17 – Разград

18 – Русе

19 – Силистра

20 – Сливен

21 – Смолян

22 – София-град

23 – София-област

24 – Стара Загора

25 – Търговище

26 – Хасково

27 – Шумен

28 – Ямбол

ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).

СС е номерът на административния район съгласно ЕКАТТЕ в общините с районно деление – София, Пловдив и Варна, а за останалите се записва 00 (нула-нула).

ХХХ е номерът на секцията в общината, а за София, Пловдив и Варна – номерът на секцията в административния район.

Кметовете на общини образуват със заповед избирателни секции за изборите за общински съветници и кметове не по-късно от 8 септември 2023 г. (50 дни преди изборния ден) и утвърждават тяхната номерация, обхват и адрес.

Заповедта на кмета за образуване на избирателни секции се обявява публично на 8 септември 2023 г. Тя може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред областния управител, който се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично. Решението на областния управител може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред съответния административен съд.

Кметовете на общини изпращат до 8 септември 2023 г. (50 дни преди изборния ден) на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството списък с адресите на избирателните секции и уведомяват общинската избирателна комисия (ОИК).

Общинската избирателна комисия не по-късно 23 септември 2023 г. (35 дни преди изборния ден) формира единните номера на избирателните секции в общината/административния район съобразно единната номерация на секциите, определена с настоящото решение на Централната избирателна комисия.

Коментари