Институции

„Футболен клуб СВОБОДА 2011” ще проведе отчетно- изборно събрание

Пещера. Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб СВОБОДА 2011” град Пещера кани всички членове на сдружението на  отчетно-изборно общо събрание, което ще се проведе на 28.06.2019 г. петък от 17.00 часа в залата на Общински съвет- Пещера при следния дневен ред:

1. Изслушване, обсъждане и приемане отчета за дейността на сдружението с нестопанска цел Футболен клуб  “СВОБОДА 2011”  за изминалия период от 01.06.2018 г. до 31.05.2019 г.

2. Обсъждане и приемане на проектобюджета за следващия футболен сезон 2019-2020 г.

3. Освобождава от отговорност Управителния съвет.

4. Освобождаване на стария Управителен съвет.

5. Избор на нов Управителен съвет.

 

Проекторешения:

1. Общото събрание приема отчета за дейността на сдружението за изминалия период от 01.06. 2018г. до 31.05.2019 г.

2. Общото събрание приема бюджета на сдружението за следващия футболен сезон 2019-2020 г.

3. Общото събрание освобождава от отговорност Управителния съвет.

4. Общото събрание  освобождава стария Управителен съвет.

5. Общото събрание избира нов управителен съвет.

 

 

 

Коментари