Общество

Ученици от Пещера отмарят в планински лагер в Боровец

Пещера-Боровец. Ученици, ръководители и медицинско лице от пещерски училища са на пет-дневен планински лагер в Боровец. Пещерците са настанени в хотел "Мура" и се чувстват прекрасно, каза Щерьо Бадалов- треньор по лека атлетика. Децата участат в спортни мероприятия, занимания по етнология, запознават се с популярни исторически обекти. В изпълнение на Дейност 3 „Ученически лагери“ по проект BG05M2OP001-3.002-0303-С01 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“,  ще бъдат създадени условия за успешна социализация на учениците от етническите малцинства и от маргинализирани групи в гр.Пещера, ще се повиши мотивацията им за участие в образованието чрез дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната им идентичност и техните връстници в  обща интеграционна среда,  взаимно опознаване на учениците от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност.  В рамките на проектната дейност по време на ученическите лагери по инициатива на учениците ще бъдат създадени училищни клубове  за по-високо качество на образованието във всяко училище. Ще се организират и проведат 3 ученически лагери за подготовка и планиране работата на училищните клубове. Продължителността на лагерите ще бъде 5 дни. В рамките на лагерите ще се организират  съвместни обучителни сесии с доказани специалисти в областта на работа с деца и младежи, които по подходящ начин ще повишат техните знания и умения относно комуникациите, генериране и развитие на техните идеи, лидерски умения, взаимодействие с възрастните и др. В рамките на лагерите ще се организират по начин, съобразен с възрастта на учениците, теренни етноложки проучвания за запознаване с културата на етническите общности и групи  в района на община Пещера. Съгласно Плана за изпълнение на дейностите по проекта, периодът на изпълнение на дейността е от 23.07.2017г. до 22.08.2017г. и от 23.06.2018г. до 22.08.2018г. В периода от 31.07.2017 г. до 04.08.2017 г. шестдесет ученици от осемте училища – партньори участват в първия ученически лагер по проекта, който се провежда в Курортен комплекс „Боровец“.

Коментари