Институции

Утре откриват обновената Ритуална зала

Пещера.С публичното събитие „Рязане на лента“ на 11 април в 10 ч. ще бъде открита обновената Ритуална зала. сградата, която е паметник на културата бе реновирана по проект «Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера», одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.

Стойността на проекта е 207 999,97 лв.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0111 «Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера»,който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари