Институции

Успешен финал на проекта за обновяване на Общинска администрация

Написано от Пещераинфо

Община Пещера успешно реализира проект «ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНО ОБЩИНСКА СГРАДА: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.ПЕЩЕРА», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта:  677 762,27 лв.

Съфинансиране от ЕФРР: 576 097,94 лв.

Национално финансиране: 101 664,33 лв.

Постигнати резултати:

  • Достигане на клас на енергопотребление „А“ на сградата
  • Намаляване на разходите за енергия на общинската инфраструктура.
  • Подобряване на експлоатационните характеристики на сградите, което ще доведе до повишена рентабилност и удължаване на жизнените им цикли, устойчиво управление и поддръжка.                                    
  • Постигане на по-високо ниво на енергийна ефективност, което води пряко да намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – до редуциране на емисиите на парникови газове.
  • Осигуряване на по-добро качество на въздуха, на условията на живот и работната среда в Пещера като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система.
  • Създаване на условия за интегриране на групи в неравностойно положение, чрез прилагане на мерки за подобряване достъпността до общински услуги.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0004 «ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СГРАДА: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.ПЕЩЕРА», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

 

 

 

Коментари