Любопитно

УСПЕХ: Училище за Себеутвърждаване и подготовка към Европейски хоризонти

Пещера. СОУ „Св.Климент Охридски“ кандидатства по проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка към Европейски хоризонти- УСПЕХ“ по схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора“. Общата цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците, включително и на тези с нужда от специфична подкрепа, както и на такива с риск от отпадане или с прояви на агресия и/ или насилие, чрeз участие в извънкласни и извънучилищни дейности. Подрастващите имат необходимост от занимания извън задължителното учебно време, в което да изявят своите способности, интереси и компетентности в различни области на науката, изкуствата и спорта в неформална среда.С това се цели те да срещнат подкрепа и разбиране ,което да бъде ефикасна превенция на проявите на насилие и агресия. Извънкласните и извънучилищните дейности ще дадат възможност за развитие на неформалното общуване между учителя, учениците и родителите. Учебните занятия ще се провеждат през втория срок на учебната 2011/2012 година. Общият хорариум на занятията е 68 учебни часа.

Коментари