Институции

Увеличен брой зимуващи водолюбиви птици отчете РИОСВ в региона

Служители на РИОСВ – Пазарджик взеха участие в 37-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици, което се проведе в периода 11-13 януари 2013 г. под егидата на Wetlands International. Преброяването се извърши в цяла Европа и е включено в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие на България.

Екип на РИОСВ – Пазарджик извърши наблюдение на поречието на р. Марица, водоемите, разположени в близост и северно от реката, на язовир „Тополница” и някои микроязовири. Тази година числеността и видовото разнообразие на зимуващите птици в района са увеличени. По-висока численост е установена при лебедите – 52 пойни и 25 неми лебеди, преброени във водоемите до ВЕЦ „Алеко”, при зеленоглавите патици – 108, а над 600 короморана са преброени по поречието на р. Тополница, близо до Лесичово. Относително постоянна численост е установена за видовете бяла чапла и сива чапла.

Резултатите от преброяването ще покажат разпространението и промените в числеността и видовия състав на зимуващите птици унас, състоянието на влажните зони, където се срещат и заплахите за популациите. Анализът на данните ще определи приоритетните действия за опазване на видовете и местата за зимуване.

Коментари