Институции

Тъсят здравен медиатор в Общината

Пещера. На основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № 31/15.01.2013г. на Кмета на Община Пещера
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –
„ЗДРАВЕН МЕДИАТОР“
към Община Пещера
І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
Длъжност: ЗДРАВЕН МЕДИАТОР към Община Пещера по трудово правоотношение.
1.1 Минимални изисквания
– Степен на образование – средно образование.
– Професионален опит – не се изисква
1.2 Специфични изисквания
– да е дееспособно лице
– да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност
1.3 Допълнителни изисквания
– познания и/или опит в социалната и здравна сфера
– добро познаване на проблемите на общността, в която ще работи
– владеене на езика на общността, с която ще работи
– познания на нормативната уредба специфична за работата – познания в социалната и здравна сфера
– Компютърна компетентност – MS office; Excel, internet
– Декларация, че следващата една година ще работи като здравен медиатор
ІІ. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Осъществява работа с уязвими малцинствени групи; подпомагане в процеса на достъп до услуги в сферата на здравеопазването за хора, нуждаещи се от здравна помощ; помощ при комуникациите с различни институции
ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:
– 1- ви етап: Подбор по документи
– 2- ри етап: Интервю
ІV. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
1. Заявление до Кмета на Община Пещера за участие в конкурса/свободна форма/.
2. Професионална автобиография.
3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
4. Копие от документи удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит.
5. Удостоверения и/или сертификати за придобита допълнителна квалификация
6. Декларация от лицето, че е дееспособно лице и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност/свободна форма/
7. Декларация, че следващата една година ще работи като здравен медиатор/свободна форма/
V. Място и срок за подаване на документи за участие:
Документи за участие в конкурса се представят в 30 – дневен срок от публикуване на обявлението чрез централния или местен печат, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в ОЦУИГ, на Общинска администрация – Пещера, ул. „Дойранска епопея“№17 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред сградата на Общинска администрация и в електронната страница на Община Пещера.
За връзка: тел: 0350/6-22-03 вътр. 113 – Дирекция „АПИО“ – Ел. Здравкова

Коментари