Институции

Търсят социален работник в Дневен център за деца и младежи с увреждания

Пещера. На основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № 813/31.10.2012г. на Кмета на Община Пещера ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –
„СОЦИАЛЕН РАБОТНИК В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ“
към Община Пещера
І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
Длъжност: СОЦИАЛЕН РАБОТНИК В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ към Община Пещера по трудово правоотношение.
1.1 Минимални изисквания
– Степен на образование – висше – бакалавър, от области на Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления – социални, педагогически и технически науки.
– Минимален професионален опит – 1 година педагогически опит и опит в областта на социалното подпомагане и услуги.
1.2 Специфични изисквания
– да е дееспособно лице
– да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност
1.3 Допълнителни изисквания
– Компютърна компетентност – MS office; Excel, internet
– Познания на нормативната уредба специфична за работата в ДЦДМУ, като: Закон за закрила на детето и правилник за прилагането му, Правилник за прилагане на Закон за социално подпомагане, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца, и други нормативни актове касаещи дейността на центъра.
– Да притежана организационна компетентност, способност да планира, организира и контролира работата си, способност да работи в екип.
ІІ. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Осъществява социалната работа с деца и младежи, ползващи социални услуги в ДЦДМУ.
ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:
– 1- ви етап: Подбор по документи
– 2- ри етап: Интервю
ІV. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
1. Заявление до Кмета на Община Пещера за участие в конкурса/свободна форма/.
2. Професионална автобиография.
3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации.
4. Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
5. Удостоверения и/или сертификати за придобита допълнителна квалификация
6. Декларация от лицето, че е дееспособно лице и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност/свободна форма/
V. Място и срок за подаване на документи за участие:
Документи за участие в конкурса се представят в 30 – дневен срок от публикуване на обявлението чрез централния или местен печат, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в ОЦУИГ, на Общинска администрация – Пещера, ул. „Дойранска епопея“№17 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред сградата на Общинска администрация и в електронната страница на Община Пещера.
За връзка: тел: 0350/6-22-03 вътр. 113 – Дирекция „АПИО“ – Ел. Здравкова

Коментари