Институции

Търсят „здравен медиатор“

Пещера. Община Пещера обявява конкурс за длъжността "здравен медиатор".
 
І. Минимални  и специфични изисквания за заемане на длъжността
    Длъжност: ЗДРАВЕН МЕДИАТОР към Община Пещера  по трудово правоотношение.
     1.1 Минимални изисквания
           – Степен на образование – средно образование.
           – Професионален опит – не се изисква 
     1.2 Специфични изисквания
            – да е дееспособно лице
            – да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност
     1.3 Допълнителни изисквания
            – познания и/или опит в социалната и здравна сфера
            – добро познаване на проблемите на  общността, в която ще работи
            – владеене на езика на общността, с която ще работи
            – познания на нормативната уредба специфична за работата – познания в социалната и здравна сфера
            – Комуникативни умения, включително умения за работа с компютър – MS office; Excel, internet
            – Декларира, че следващата една година ще работи като здравен медиатор
            – Възможността за участие в национални и регионални срещи на здравните медиатори и в бъдещи обучения за повишаване на квалификацията.
ІІ.  Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
      Осъществява  работа с уязвими малцинствени групи; подпомагане в процеса на достъп до услуги в сферата на здравеопазването за хора, нуждаещи се от здравна помощ; помощ при комуникациите с различни институции и др.
ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:
– 1- ви етап: Подбор по документи
– 2- ри етап: Интервю
ІV. Документи за участие в конкурсната процедура:
      Кандидатите за участие в конкурса представят  следните документи:
1.    Заявление до Кмета на Община Пещера за участие в конкурса/по образец/.
2.     Автобиография.
3.     Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
4.     Копие от документи удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит.
5.   Удостоверения и/или сертификати за придобита допълнителна квалификация
6.  Декларация от лицето, че е дееспособно лице и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност/свободна форма/
7.  Декларация, че следващата една година ще работи като здравен медиатор/свободна форма/
8.  Декларация, относно възможността за участие в национални и регионални срещи на здравните медиатори и в бъдещи обучения за повишаване на квалификацията/свободна форма/
V. Място и срок за подаване на документи за участие:
Документи за участие в конкурса се представят в 14 – дневен срок от публикуване на  обявлението чрез централния или местен печат, всеки работен ден от 8,30 до 17,30 часа в ОЦУИГ, на Общинска администрация – Пещера, ул. “Дойранска епопея”№17 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.
 
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред сградата на Общинска администрация и в електронната страница на Община Пещера. За връзка: тел: 0350/6-22-03 вътр. 113 – Дирекция “АПИО” 

Коментари