Институции

Търси се образователен медиатор

Написано от Пещераинфо

О Б Я В А

за провеждане на подбор за длъжността „Образователен медиатор“ по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев“ в качеството си на изпълнител на дейностите по проект „Подкрепа за успех“, обявява подбор за длъжността:

ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР, код по НКПД 5312 -3004 – 0,5 бр. на непълен работен ден (4 часа). С класираният на първо място ще бъде сключен трудов договор от 01.10.2020 г. по чл. 68, ал.1, т. 1 и чл. 70 от Кодекса на труда.

1. Кратко описание на длъжността:
Образователният медиатор оказва съдействие при провеждане на разяснителни кампании с представителите на малцинствените общности. Той е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището и съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

2. Изисквания за заемане на длъжността:
 Образование: основно/средно/висше образование;
 Владеене на майчиния език на учениците, които се обучават, възпитават и социализират в училище – ромски и/или турски език;
 Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи;
 Умения за работа с ученици и родители от уязвими групи, както и познаване и съпричастност към проблемите им;
 Много добри комуникативни умения;
 Професионален опит – не се изисква;
 Допълнителна квалификация/обучение – компютърна грамотност.

3. Необходими документи:
 Писмено заявление за участие по образец;
 Автобиография по образец;
 Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;
 Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

4. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на директора на ПГ по фризьорство и ресторантьорство, гр. Пазарджик.

5. Начин на провеждане на подбора:
 Първи етап – разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за съответствие със обявените изисквания за длъжността, в петдневен срок от изтичане на обявлението.
 Втори етап – интервю с допуснатите кандидати, в тридневен срок след проверката на съответствията на представените документи. Интервюто ще се проведе от комисията по т.4.

6. Място и срок за подаване на документите:
ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ гр. Пещера в деловодството на училището, всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:00 ч.

6.1.Срок за подаване на документите: 10.09.2021 г.

7. Резултатите ще бъдат обявени на 13.09.2021 г.

За контакт и повече информация тел.: 0350 6 21 35

Коментари