Институции

Тържествено откриха обновената сграда на полицията и пожарната

Написано от Пещераинфо

На 29 март 2018 г. се проведе публично събитие „Рязане на лента“ по проект «Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера» по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.. 

Министърът на вътрешните работи Валентин Радев, заместник-министърът на регионалното развитие Деница Николова и кметът на община Пещера – Николай Зайчев прерязаха лентата на реновираната сграда на Районното управление Полиция и Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението”.

На тържествената церемония присъстваха още и заместник-министрът на вътрешните работи Стефан Балабанов, директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” главен комисар Николай Николов, народният представител Десислава Костадинова, областният управител Стефан Мирев, директорите на ОДМВР и РДПБЗН в Пазарджик старши комисар Йордан Рогачев и комисар Иван Панайотов, представители на държавни и общински структури, граждани.

Проектът за обновяването на сградата, в която се помещават Районното управление Полиция и Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” в гр. Пещера, е по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.

Целта на проекта е повишаване на енергийната ефективност на публичната инфраструктура на общината.

Общата стойност на проекта е 789 698,79 лева.

 


Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0005-C02 «Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари