Институции

Три професионални приемни семейства утвърдиха в Пещера

Пещера. В изпълнение на дейностите по Проект „И аз имам семейство“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „ Приеми ме“, Община Пещера, в качеството си на партньор на бенефециента – Агенция за социално подпомагане, уведоми, че със заповеди на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане – гр.Пазарджик са утвърдени три професионални приемни семейства, кандидатствали по проекта. Екипът за организация и управление на проекта на общинско ниво, напомня, че в Община Пещера продължава приемането на заявления от лица/семейства за кандидатстване за доброволна или професионална приемна грижа.

Коментари