Институции

Тридесет и третото заседание на Общински съвет- Пещера е във вторник

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера  свиква  общинските  съветници  на тридесет и трето  заседание   на   Общински  съвет,   което   ще  се проведе   на   27. 02. 2018 г.   / ВТОРНИК / от  14:30 часа в  залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Пещера за периода 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера, д-р Златка Ангелова, 

Председател на настоятелството на фондация

 „Социални практики в общността“

2. Отчет за дейността на Дневен център  на пълнолатни лица с увреждания гр. Пещера за периода 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера, д-р Златка Ангелова, 

Председател на настоятелството на фондация 

„Социални практики в общността“

3. Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр. Пещера за периода 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера, д-р Златка Ангелова, 

Председател на настоятелството на фондация

 „Социални практики в общността“

4. Информация за дейността на Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие гр. Пещера за 2017г.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера, Мария Чешмеджиева – Управител на Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие.

5. Преобразуване чрез сливане в Обединено училище на ПГЛПМ „Васил Левски“ гр. Пещера и ОУ „Любен Каравелов“ гр. Пещера и двете с адрес ул.“ Веселин Стайков“ № 15„

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера, 

Зехра Алиш – Зам. кмет

6. Прекратяване членството на Община Пещера в сдружение «Асоциация на Общини от Южен Централен район «Хебър».

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера, 

Цветан Христов – Директор на  дирекция „АПИО“

7. Закупуване на товарни средства, контейнери и кофи за отпадъци със средства от отчисленията по реда на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците- ЗУО.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера, 

Веселин Джелатов – Директор на дирекция  „ЕФСПОП“

8. Определяне размера на трудови и други възнаграждения на Кмета на Община Пещера и Кметовете на кметства в общината.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера, 

Кръстина Андреева- Директор на  дирекция „ФСД“

9. Одобряване проект за ПУП – Парцеларен план за трасе за линеен обект – подземен електропровод – КЛ 1Кv от КРШ „ Ж-1“, извод на ТП „Бензиностанция 2“ до ново електромерно табло пред УПИ II-034010, 034044, ЖС, търговия и услуги, местност „Свети Георги“, гр. Пещера и отклонение на ново електромерно табло през поземлен имот с идентификатор 56277.4.121 по КККР на гр. Пещера, ул. „Снежанка“, гр. Пещера.

 Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

 Арх. Атанас Васев – Гл. архитект на Община Пещера

10. Даване на разрешение за изработване на ПУП- Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.4.35 по КККР на гр. Пещера в местност «Баташки път» и одобряване на задание.

 

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

Арх. Атанас Васев – Гл. архитект на Община Пещера

11. Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.365 по КККР на гр. Пещера и отреждане в УПИ Х -3.365, Сервиз за автоклиматици и автомобили в местност «Лагера» по КККР на гр. Пещера и одобряване на зада

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

Арх. Атанас Васев – Гл. архитект на Община Пещера

12. Промяна в групите жилища от наличния      жилищен фонд съобразно потребностите на Общината. Продажба на общинско жилище, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.501.247.1.3 с административен адрес гр.Пещера, ул. “Д-р Петър Цикалов” № 41-А, бл. А1, ет.2, ап. А3.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

13. Приемане на оценка и продажба на Недвижими имоти – частна общинска собственост :

   – Поземлен имот с идентификатор 56277.501.824;

   – Поземлен имот с идентификатор 56277.501.290;

   – УПИ ХІ-общински, кв. 40 по ПУП на с. Радилово;

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,

 инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

14. Съгласуване на Схеми по чл.56 от ЗУТ и провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на терени – частна и публична общинска собственост

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера, 

Димитър Симонов – Гл. спец. „Общинска собственост и наеми“

15. Питания.

Коментари