Институции

Тридесет и първото заседание на Общински съвет- Пещера е в четвъртък

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера  свиква  общинските  съветници  на тридесет  и първо   заседание   на   Общински  съвет, което  ще се проведе  на   25. 01. 2018 г.  / четвъртък / от  14:30 часа в  залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на Кмета на Община Пещера мандат 2015-2019г.

Докладва: Николай Зайчев – Кмет на Община Пещера

2. Отчет за дейността на Общински съвет – Пещера и неговите комисии за периода месец юли 2017г. – месец  декември 2017г.

Докладва: д-р Цветанка Лепарова 

Председател на Общински съвет

3. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 2018г.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

4. Приемане на Културния календар на Община Пещера за 2018г.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

Димитър Павлов –Гл.експерт „Култура, младежки и религиозни дейности“

5. Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2017г., приет с Решение № 240/26.01.2017г. на Общински съвет – Пещера.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,

Галина Стоянова Директор на  дирекция „Хуманитарни дейности“

6. Приемане на Общински план за младежта за 2018г.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,

 Галина Стоянова Директор на  дирекция „Хуманитарни дейности“

7. Приемане на План за действие на Община Пещера /2018-2020/ в изпълнение на Областна стратегия за интегиране на ромите в област Пазарджик /2012-2020/.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,

Галина Стоянова Директор на  дирекция „Хуманитарни дейности“

8. Промяна на наименованието на социалната услуга в общността в гр. Пещера, Община Пещера, ул. «Стефан Кънчев» №2г от «Център за настаняване от семен тип за деца / младежи без увреждания» в «Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания».

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,

Галина Стоянова Директор на  дирекция „Хуманитарни дейности“

9. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Пещера 2018-2020г.

 Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

Диана Балканджиева – Гл. експерт „Образование“

10. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Пещера за 2018г. за изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Пещера 2018-2020г.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

Диана Балканджиева – Гл. експерт „Образование“

11. Питания.

Коментари