Институции

Тридесет и осмото заседание на Общински съвет Пещера ще започне в 14.30ч.

Пещера. В 14.30ч ще започне тридесет и осмото заседание на местния парламент. Общинските съветници ще изслуша информация за проведените обществени поръчки от Община Пещера за периода м. януари 2018г. – м. юни 2018г.  Очаква се старейшините да приемат на отчет за реализирани продажби в Община Пещера за периода януари-юни 2018г., както и отчет за дейността на Общински съвет – Пещера и неговите комисии за периода месец януари 2018г. – юни 2018г. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера за мандат 2015-2019г. и изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ са част от дневния ред включен в поредното заседание. Създаване на общинско социално предприятие по озеленяване в Община Пещера и приемане Правилник за дейността му, във връзка с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9ОР001-2.010-0758-С01 за изпълнение на проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера“,финансиран по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. и а актуализация бюджета на Община Пещера за 2018г. и разчета за капиталови разходи за 2018г. са включени в дневния ред на местните депутати. Заседанието ще завърши с питания към местната администрация.
 

Коментари