Общество

Техникумът обяви търг за отдаване под наем на работилница

Написано от Пещераинфо

О б я в а

На основание чл.258 и 259 от Закона за предучилищното и училищното образование .чл.16 ал.2, във връзка с чл. 19 ,ал. 1 от Закона за държавната собственост , и чл. 13 и чл. 41 , ал. 6 от Правилника за неговото приложение и Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси Професионална гимназия „Атанас Ченгелев“ град Пещера
ОБЯВЯВА ТЪРГ
с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –частна държавна собственост на обекти, намиращи се в Стопански двор местност „Копривец“ на ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ град Пещера, както следва
1. Работилница за трактори и кабинет – обща площ в размер на 222 кв.м., идентификационен номер 56277.1.373.3 по КК . В обекта има изградена ВИК система, ел. инсталация и асфалтиран път, от който се отдават под наем поотделно 3 (три) броя обособени отделни помещения в сградата , както следва :
1-во ,обособено помещение в сградата с 59 кв.м.
2 -ро ,обособено помещение в сградата /средно помещение/ с 58 кв.м.
3- то, обособено помещение в сградата /западно от средното помещение/
С 105 кв.м
2. Навес за селскостопански машини – Обща площ в размер на -374 кв.м.
Идентификационен номер 56277.1.273.1 по КК. В обекта има изграден ВИК инсталация, ел. инсталация и асфалтиран път. Обособени са три броя отделни помещения в сградата както следва:
1-во, обособено помещение в сградата /затворено с метални врати/ с площ 107 кв.м.
2- ро ,обособено помещение /открит достъп/ в сградата с площ 107 кв.м.
3-то ,обособено помещение в сградата /затворено с остъклена дограма/ с площ 160 кв.м.
● Търгът ще се проведе на 8 април 2021 година в сградата на ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ град Пещера от 13.00 часа в сградата на гимназията.
● Срок за подаване на документи до 16.00 часа на 5 април 2021 година в канцеларията гимназията.
● Депозит за участие 60 /шейсет/ лева.
●Цена на тръжна документация 40 /четиридесет / лв. ,невъзстановими.
●Оглед на обекта – предмет на търга , може да се извършва в едномесечен срок от публикуването на обявата от 9.30 ч до 15.30 часа , по предварителна уговорка. Като необходимо условие е закупуване на тръжна документация.
За допълнителна информация ПГХВТ“Атанас Ченгелев“ Пещера ул.“ Свети Константин“№54 телефон :

● 0350 6 21 35; 0892245505

Коментари