Институции

С финансова помощ от ПУДООС Община Пещера ще рекултивира сметището

Написано от Пещераинфо

Пещера. Община Пещера ще кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ по ОП Околна среда (2014-2020) ПРИОРИТЕТ 5: Закриване на съществуващи депа, нерегламентирани сметища с отпадъци и възстановяване на замърсени терени по проект „Рекултивация на съществуващо сметище имот с идентификатор 56277.3.1289, местност Луковица, по плана на град Пещера“.

Общинското депо за неопасни отпадъци, експлоатирано от община Пещера, не отговаря на изискванията за защита от замърсяване на почвата и на водите съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпаъци. Към настоящия момент депото не работи.

Закриването и рекултивацията на съществуващото общинско депо има за цел да преустанови неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда, след приключване на експлоатацията му. С предвидените рекултивационни мероприятия се цели осигуряването на защита срещу разпространение на вредни емисии, образуване на инфилтрат и подобряване ландшафта на района.

Кметът на Община Пещера Николай Зайчев трябва да извърши всички необходими действия за кандидатстване за отпускане на безвъзмездната финансова помощ.

Коментари