Институции Общество

С финансиране по ОПРР бяха обновени още 4 жилищни сгради в Пещера

Написано от Пещераинфо

Пещера.В Пещера се проведе публично събитие „Рязане на лента“ по проект “Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в  гр. Пещера – ЛОТ 4” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”. Общата стойност на проекта, който обхваща 4 многофамилни жилищни сгради е 1 061 911.05 лв.

Сградите бяха открити от кмета Николай Зайчев, като символично събитието се проведе пред блок „Букет“, ул“Беглика“ 6. 58 домакинства живеят в обновените жилищни сгради, обхвани от ЛОТ 4. „Благодарение на европейското финансиране, допълнено с финансиране от националния бюджет 208 домакинства в нашия град определено имат по-добри условия за живот. Тези хора освен енергийно ефективни домове, освен добре изглеждащи блокове, вече имат и жилища с удължен експлоатационен срок“, каза при откриването кметът Зайчев.

Жилищни сгради включени в проекта:

1. Букет, ул. „Беглика“ № 6

2. Еделвайс, ул. „Беглика“ № 2

3. ул. „Симон Налбант“ № 46

4. ЖСК Млада Гвардия, ул. „Г. Зафиров“ № 33 и ул. „Г. Зафиров“ № 35

На церемонията присъстваха представители на сдруженията на собствениците на домовете, обхванати от ЛОТ 4, както и представители на изпълнителите.

С кратка реч и ритуала рязане на лента кметът Николай Зайчев официално откри обновената сграда.

Момичета в народни носии почерпиха присъстващите с питка с мед.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0124 «ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ПЕЩЕРА – ЛОТ 4», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

 

 

 

Коментари