Институции

Съдия в Районен съд- Пещера придоби статут на несменяемост

Пещера. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ прие комплексна оценка „много добра“ на Лилия Георгиева Терзиева-Владимирова – съдия в Районен съд – Пещера, която на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението. Информацията е публикувана на страницата :    http://www.vss.justice.bg

Коментари