Институции

Съветниците от Пещера ще заседават на 28 декември

Пещера. Поредното 18-то заседание на Общински съвет – Пещера се проведе на 28.12. 2012 г./петък/, съобщиха за Пещераинфо от институцията. Общинските съветници ще изслушат Докладна за приемане на бизнес – план на „ВКС“ ЕООД – Пещера за трети регулационен период 2014-2018г. Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане в депа и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване през 2013година и определяне такса за „Битови отпадъци“ и  приемане на Отчет за проведени обществени поръчки и реализирани продажби в Община Пещера за периода юли-декември 2012г. ще приеме местния парламент. На заседанието ще бъде даден отчет за дейността на местния консултативен съвет за взаимодействие при охрана на горите и дивеча в Община Пещера, както и отчет за дейността на Общински съвет – Пещера и неговите комисии за второто шестмесечие на 2012г. Съветниците ще приемат  Програма за работата на ОбС – Пещера през 2013г. Кметът на Общината ще направи годишен отчет  за изпълнение на Програмата за управление. Очаква се съветниците да приемат промяна на сборния бюджет за 2012г. сесията ще завърши с точка питания към администрацията.

Коментари