Институции

Съветниците от Пещера ще заседават извънредно в сряда

Пещера.  Председателят на Общински съвет свиква общинските съветници на  ШЕСТДЕСЕТ И СЕДМО   /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 02.09.2015г. /сряда / от 17.00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Кандидатстване за получаване на финансова помощ с проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

                                                                     Докладва: Кметът на Общината

Коментари