Любопитно

Супермаркети „Лазур“ стават на 30 години

Написано от Пещераинфо

Този месец Супермаркети Лазур стават на 30 и по случая са подготвили страхотни изненади! Прочети условията долу и участвай в играта!

 

Условия за провеждане на играта ‘‘30 години Супермаркети Лазур‘‘

І. Общи условия
1.1. Настоящите условия (,,Условията‘‘) уреждат начина на провеждане на Играта ,,30 години Супермаркети Лазур‘‘ (,,Играта‘‘). Условията са достъпни във Facebook страницата на Супермаркети Лазур – https://www.facebook.com/supermarketslazur.
1.2. Организатор на Играта е ,,Лазур и Ко ЕООД‘‘, вписан в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 112599014, ДДС No BG112599014, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, 4550, ул. Самоковите No 13, тел. 0350 6 38 66 (,,Супермаркети Лазур‘‘ или ,,Организаторът‘‘).
1.3. Периодът на провеждане на играта е от 05.11.2021г. до 26.11.2021 г. (,,Период на провеждане‘‘) или до изчерпване на наградите.
1.4. Играта се организира и провежда на територията на Република България, във всички търговски обекти на ,,Лазур и Ко ЕООД‘‘ и ,,Лакоста ЕООД‘‘ (Супермаркет Лазур 1, ул. Христо Ботев 4; Супермаркет Лазур 2, ул. Свети Константин 40; Супермаркет Лазур 4, ул. Михаил Такев 36; Супермаркет Лазур 5, гр. Батак, ул. Априлци 20; Супермаркет Лазур 6, ул. Симон Налбант 70; Супермаркет Лазур 7, с. Радилово, ул. Георги Ангелиев 44).
1.5. Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Играта участникът се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията.

ІІ. Право на участие
2.1. Право да участват в Играта имат всички физически лица, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на ,,Лазур и Ко ЕООД‘‘ или ,,Лакоста ЕООД‘‘, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

ІІІ. Условия за участие
3.1. Участието в Играта е обвързано с покупка
3.2. За участие в Играта желаещите трябва да направят покупка на стойност минимум 30 (тридесет) лева, в който и да е обект на ,,Лазур и Ко ЕООД‘‘ или ,,Лакоста ЕООД‘‘.
3.3. За всеки 30лв. от стойността на покупката, участникът има право да получи по една скречкарта.
3.4. На касата, след заплащане на покупка на посочената минимална стойност, Участникът получава скречкарта, с която, след изтриване на скречполето, има възможност да спечели една от 83 награди – ваучер за пазаруване на стойност 30лв., чанта Лазур с продукти, уред за готвене Philips Airfryer HD9721/10 1500W.
3.5. Пълният списък с награди се намира в Точка IV. „Награди“ от настоящите Условия.

IV. Награди и начин на провеждане на играта
4.1. Всеки участник, който е спазил условията за участие от точка III от настоящите Условия, има право да получи съответния брой скречкарти.
4.2. Участието в Играта дава възможност за спечелване на награда, както следва:
– 50бр. ваучера за пазаруване на стойност 30лв. с неограничен срок за използване.
– 30бр. чанти Лазур с продукти
– 3бр. уреда за готвене Philips Airfryer HD9721/10 1500W
– Наградата ваучер за пазаруване на стойност 30лв. представлява самостоятелен ваучер, който се предоставя на касиера заедно със скречкартата. Ваучерът може да бъде използван еднократно като разплащателно средство при следващо пазаруване в обект на ,,Лазур и Ко ЕООД‘‘ и/или ,,Лакоста ЕООД‘‘. При покупка под стойността на ваучера, Организаторът не дължи връщане на остатъка до пълния размер на наградата.
– Ваучерите не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
Наградите ще бъдат предоставяни както следва:
– Ваучерите за пазаруване ще се предоставят от касиер или от управителя на обекта. Чантите Лазур с продукти ще се предоставят или от касиер, или от управителя на обекта. Уредът за готвене Philips Airfryer HD9721/10 1500W ще се предоставя от управителя на обекта след доставяне на място в супермаркета.
4.3. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трети лица.

V. Отговорности
5.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта.
5.2. Организаторът не носи отговорност във връзка с каквито и да било вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на награда.
5.3. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини и/или промени в приложимото законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства и/или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Играта е причинено от участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него/нея за обезщетяване на причинената вреда.
5.4. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: lazur.market@gmail.com. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.
5.5. Задълженията на Организатора нa играта се изчерпват с предоставяне на съответната награда на спечелилия участник, съобразно обявените тук условия.
5.6. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на Играта се публикуват по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.
5.7. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.
5.8. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е действащото българско законодателство.

Коментари