Институции

Старейшините се събират на заседание, за пети път

Пещера. Днес  31. януари от  9. 00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе  петото заседание  на Общински съвет,  с проект за дневен ред: Приемане на Стратегия за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2012г.-2015г. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2012г. Разглеждане състоянието на общинския жилищен фонд, определяне на групите жилища от наличния жилищен фонд в зависимост от потребностите на общински жилища и приемане на решения за разпореждане с излишни жилища. Общинските съветници ще слушат информации относно  поддържането на  пътищата  в района на Общината при зимни условия, дейността  на Дневен център за деца и младежи с увреждания и Дневен център за възрастни хора с увреждания, както и информация за дейността на Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие. Старейшините ще приемат Календарен план  на културните прояви в Община Пещера – 2012 година. В Текущи са включени : Одобряване на организационно-функционалната структура на Общинска администрация – Пещера и звената към нея, считано от 01.03.2012година. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги на територията на Община Пещера. Съгласуване на актуализация на Стратегически план за дейността на отдел „Вътрешен одит” за периода 2011г.-2013г. и Годишен план за дейността на отдел „Вътрешен одит” при Община Пещера за 2012г.    Компенсирани промени по бюджета на Общинско предпиятие „Чистота и подържане на общинската инфраструктура”. Съветниците ще  приемат Правилник за устройство и дейност на Общински фонд ”Култура” и Правилник за организиране и ползване на местния архивен фонд за недвижимите паметници на културата на територията на Oбщина Пещера. На петото заседание на местния парламент ще бъдат направени предложения на Програмния съвет за оценка и управление качеството на атмосферния въздух. Съветниците ще приемат Годишен оперативен план за 2012г. за подобряване качеството на атмосферния въздух. Заседанието на местния парламент ще завърши с Питания.

Коментари