Институции

Социалните с по-високи заплати

От днес се увеличават с 20 процента заплатите на социалните работници и влиза в сила новият модел за изчисляване на заплатите на държавните служители.Заплатите на работещите в Агенцията за социално подпомагане 4736 служители се увеличат, след като на 27 юни правителството взе решение да увеличи бюджетът на Министерството на труда и социалната политика. Месечният разход за изплащането напо-високите възнаграждения ще е около четири милиона лева.От днес влиза в сила и новият модел за изчисляване на заплатитена държавните служители. Според него се премахва допълнителното възнаграждение за прослужено време, като то ще бъде вече частот основното възнаграждение. Брутната заплата на държавните служители ще е от два компонента – основна заплата идопълнително възнаграждение, като то ще се дава по преценка и след атестация от ръководителя на звеното, в което работислужителят. Според новите правила минимум 70 на сто от фонда за работни заплати в едно звено ще се използва за изплащането наосновната заплата. Въвежда се възможност за диференцирано увеличение на заплатата на служител – според оценката наизпълнението, като при най-високата оценка увеличението може да е до 15 процента. Предвижда се и допълнително възнаграждения запостигнати резултати, като общите разходи за него не могат да надвишават 30 на сто от разходите за заплати, възнаграждения изадължителни осигурителни вноски. Размерът на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати, който може да получислужител за една година, не може да надвишава 80 на сто от начислените му през годината основни заплати. От днес влиза в сила и нов Класификатор на длъжностите в администрацията. С него са определени новите минимални изисквания за заемане на длъжността и за развитие в кариерата на служителите в държавната администрация. Прилагането на методиката позволява експертите да се развиват професионално,без да е необходимо непременно да заемат ръководна длъжност. Като цяло изискванията за професионален опит и ранг са намалени,за да има възможност и млади хора, с по-малък професионален опит, да могат да кандидатстват за работа в държавната администрация.В Наредбата за прилагане на Класификатора, която също влиза в сила от днес, са дадени описания на длъжностите в администрацията, позволяващи тяхното разграничение по отношение на изпълняваните функции. Променя се нормативът за броя на вътрешните административни звена. Числеността на лицата, заемащи ръководни длъжности, е намалена от 20 на 15 на сто от определената обща численост. Въвежда се задължение за всички администрации с численост до 50 щатни бройки да организират общата администрация в една дирекция.Според влизащата в сила от днес Наредба за условията и реда за оценяване на служителите в държавната администрация ще има оценяване на приноса на отделния служител за изпълнението на целите на административното звено и административната структура като цяло и определяне на възнагражденията на служителите спрямо техните постижения. Периодът ще е през цялата година. Дава се възможност на контролиращия ръководител освен да потвърждава и да повишава годишната оценка на служителя, и да я намалява.

Коментари