Институции Общество

Социалната политика на Община Пещера през 2018 г.

Написано от Пещераинфо

Пещера.

Предоставяне на социални услуги в общността, чието управление е възложено на доставчици на социални услуги.

Възможностите на общините за финансиране на развитието и предоставянето на социални услуги са поставени в зависимост от възможностите на общинските бюджети, административният капацитет за изработване и управление на проекти и  капацитета за създаване и управление на партньорства в местните общности. Ето защо, усилията в областта на развитието на социалните услуги в община Пещера са насочени към създаване и управление на партньорства, както и използване на източници за финансиране по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

Визията за развитието на социалната политика на Община Пещера през следващите години е обективирана в Стратегията за развитие на социалните услуги в Област Пазарджик 2016-2020г., приета с Решение №104/26.05.2016г. на Общински съвет-Пещера.

След проведена конкурсна процедура по ЗСП и ППЗСП между Община Пещера и  доставчик на социални услуги е сключен договор за възлагане управлението, чрез организиране и предоставяне на социалните услуги:  Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи, Дневен център за деца и младежи с увреждания и Дневен център за възрастни хора с увреждания. От 01.08.2016г. социалните услуги се управляват от юридическото лице с нестопанска цел – Фондация „Социални практики в общността”. Независимо от първоначалните притеснения на местната общност, оказа се че политиката по отношение на отдаването на управлението на услуги  на неправителствения сектор е изключително правилна и приемлива. Резултатите са отлични и се споделят както от потребителите на услугата , така и от персонала.

Социалната услуга в общността-резидентен тип – Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие гр.Пещера се управлява от 01.06.2009г. от доставчика Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“. Услугата се развива добре и е изключително важна за местната общност

Предоставяне на социални услуги в общността, финансирани чрез проекти по  ОПРЧР 2014-2020г.  и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

По Постановление №332 от 22.12.2017г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018г., през 2018 г. 89 потребители ползваха социалната услуга „Личен асистент“. Осигурена е заетост на 72 лица – лични асистенти. Общата стойност на изразходваните средства за дейността е в размер на 270 554.22 лв.

От 08.08.2016г. в община Пещера функционира нов вид социална услуга в общността-обществена трапезария за жителите на град Пещера в рамките на проект “Подай ръка“, процедура „Осигуряване на топъл обяд – 2016“. Ежедневно, персонал от Домашен социален патронаж извършва доставка на храна на 19 трудноподвижни и лежащо-болни лица. Освен топъл обяд се предоставят съпътстващи мерки за общо 70 потребители при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми на хранене. Общата стойност на проекта е 142 864,02 лв.

През 2018г. Общинска администрация предприе действия за увеличаване на капацитета на социалната услуга, след проведена информационна кампания в трите населени места на общината, която идентифицира над 420 лица, отговарящи на условията на програмата и желаещи да ползват социалната услуга.

В периода от 30.05.2018г. до 30.11.2018г. Община Пещера изпълни Регионална програма за заетост и обучение. Предоставени са средства  в размер на 15 360 лв. за осигуряване на заетост на 5 лица.

През 2018г. по Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ са усвоени средства в размер на 13 268 лв.,  а по Национална програма „Активиране на неактивни лица“ изразходваните средства са в размер на 9 090.31лв.

По Програма „Старт на кариерата“ за периода от 08.02.2018г. до 07.11.2018г. от Агенцията по заетостта са предоставени средства по програмата в размер на 12 876 лв.

През 2018г. Община Пещера заяви общо 19 работни места за оигуряване на заетост на лица с трайни увреждания по проект „Обучения и заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Заявките на Община Пещера са одобрени.       

Социални услуги в общността – местна дейност.

Домашен Социален Патронаж

Домашен социален патронаж е дългосрочна социална услуга,предоставяна в обичайната домашна среда. Домашен социален патронаж в град Пещера има определен капацитет 180 места, който в настоящия момент е  запълнен. От месец юли 2011г.социалната услуга се предоставя в двете села – Радилово и Капитан Димитриево. Домашен социален патронаж открит на територията на Община Пещера през 1985 година и вече 33 години реализира обществен ангажимент към най- уязвимите групи –възрастни ,самотни хора,хора с увреждания и с намалена социална адаптация,като ги подпомага в тяхната естествена семейна среда.

Капацитет и заетост

Капацитет -180 места за град Пещера,Радилово и Капитан Димитриево. Средната заетост на капацитета за отчетния период е 177 лица.От тях 121 жени и 56 мъже.Общият брой лица ползвали услугата за периода е 221. През отчетният период са подадени 51 заявления за ползване на социалната услуга,от който 44 лица са записани и 7 лица са чакащи към момента. През отчетният период 43 лица са ползвали почистване по домовете и битови услуги.На 12 лица се изписват лекарства и закупуват от аптека с техни средства. Извършвани са административни услуги,като подаване на документи за отопление,за изготвяне  на социална оценка,получаване на винетки от Дирекция социално подпомагане.

Финансиране и персонал

Домашен социален патронаж се финансира от общинския бюджет,като местна дейност.Гласувания бюджет за 2018г.за издръжка на дейността е в размер на 275 050 лева.,като до момента са изразходени 230 889 лева.

За заплати и осигуровки са предвидени 159 429 лева,от които към момента са изразходвани 138 846 лева.

Доставката на хранителни продукти се извършва от „Лазур и Ко”ЕООД,след проведена обществена поръчка по реда на ЗОП.В бюджет 2018г. са предвидени 75 000 лева за закупуване на хранителни продукти,като до момента са изразходени 67 578 лева.Тази сума се внася в общинския бюджет от събраните такси на потребителите.

Обслужващият персонал се състои от 151/2 служители и работници. който притежават нужната професионална квалификация за работните места,които заемат.Персоналът на ДСП има изградени умения и психологическа нагласа за работа с възрастни хора.

Предоставяне на услугата – ДСП извършва следните социални услуги по домовете на обслужваните лица:

Доставка на храна в дома по предварително дадена заявка от обслужваните лица.Всяко лице получава седмично меню ,в което отбелязва вида и количеството на ястията ,които желае да консумира,в зависимост от личните си потребности и предпочитания.За селата Радилово и Капитан Димитриево храната се доставя три пъти седмично-понеделник,среда и петък.

Поддържане хигиената в жилищните помещения ,обитавани от обслужваните лица. Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или тежко заболяване ​Извършване на битови услуги ,които включват закупуване на хранителни продукти,хигиенни материали,заплащане на електрическа енергия ,вода, телефон със средства на лицето.

Осигуряване на други услуги :

– съдействие за посещение на личния лекар в дома ,когато е необходимо

– закупуване на лекарства изписани от личния лекар или друг специалист

Осигуряване на административни услуги

ДСП оказва помощ при общуването и поддържането на социални контакти,чрез посещения по домовете на социален работник,който се запознава с проблемите и нуждите на потребителите ,с промени настъпили в здравословното им състояние и начина на живот.

Основен приоритет на Домашен социален патронаж е качествено приготвена храна , доставена на време. Сформирана е  комисия за съставяне на седмичното меню. Изготвеното меню е съобразено със  здравословното и рационално хранене, с възрастовите особености на потребителите, със сезонността, и техните предложения. Стриктно се  съблюдават вкусовите качества, грамажа и добрият вид на приготвената храна.

Материално техническа база

От 2009г ДСП се помещава в обновена сграда с модерно обзаведен кухненски блок,отговарящ на всички санитарно-хигиенни изисквания заложени в действащата нормативна база за страната.

Домашен социален патронаж работи по програми за добри хигиенни практики, които включват контрол и поддържане на хигиенното състояние на обекта, на технологичните операции и отчитане температурата на хладилните системи. Периодично се извършват необходимите обработки на всички обекти за борба с вредители, дезинсекция и дератизация.

Чрез въведената Система за анализ на критичните точки /НАССР/ ежедневно се попълват чек – листи за контрол на критичните точки за варене и печене, чек-лист за контрол за транспортирането на храната от кухнята и чек – лист за личната хигиена на персонала и други.

Стриктно се следи за сроковете на годност и качество на доставените хранителни продукти.

ДСП разполага с два автомобила-Пежо”Експерт” закупен на лизинг през 2003г. и Фиат „Скудо” закупен 2016г.,с които се извършва доставката на храна по домовете.

Необходимо е да се закупи нова зеленчукорезачка, картофобелачка, нови алпака тави и компютърна система за администрацията.

Пред кухненският блок да се предвиди поставянето на козирка, която да предпазва при лоши метериологични условия.

Условия за ползване на услугата.

Потребителите заплащат месечната такса  на основание Закона за местните данъци и такси ,която е в размер реалната издръжка на едно лице. Реалната издръжка включва разходи за закупуване на хранителни продукти,транспортни разходи за разнасяне на храната по домовете ,вода,електрическа енергия,перилни и хигиенни материали.Месечната такса се заплаща до 25-то число на месеца следващ този,през който са ползвани социалните услуги.При забава на заплащането на месечната такса повече от един месец,се предприемат мерки за изписване на лицето от заведението за социални услуги.

Таксите на потребителите се събират в срок и няма несъбрани такси.За отчетния период са събрани такси в размер на 76 484.35 лева.

Социалните услуги предоставяни от Домашен социален патронаж  покриват голяма част от нуждаещото се население и дава възможност да бъдем полезни в решаването на проблемите на обслужваните лица, което ни задължава да поемем конкретни ангажименти и отговорности като общинска дейност.

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари