Политика

„Сокола“ АД вече официално е в несъстоятелност

След близо половин година из съдебните зали, съдът обяви 
неплатежоспособността на търговеца „Сокола” АД – гр. Пещера и 
несъстоятелността му за срок от една година. Както вече сме ви разказвали, предприятието дължи заплати на десетки свои служители, като някои от дължимите суми надвишават 10 000 лева или месечните възнаграждения за повече от една година.
Делото стартира в края на месец май по молба на дружеството за 
откриване на производство по несъстоятелност. Същото неколкократно 
беше отлагано заради неизготвена съдебно-икономическа експертиза. На 
вещото лице не беше осигурена документацията на предприятието, по 
която следваше да се изготви експертиза. В едно от заседанията 
съдията-докладчик определи поведението на „Сокола” АД за странно, 
предвид факта, че делото е образувана по негова молба. В крайна 
сметка, след указания на съда, експертиза все пак беше изготвена. 
Според цитираната в съдебното решение част от нея, „дружеството 
притежава дълготрайни материални активи под формата на недвижими 
имоти, транспортни средства, машини и съоръжения, но не е установено 
наличие на бързоликвидни активи – пари в брой или в банкови сметки. 
Има суровини и материали на стойност 68 000 лв., при общ размер на 
изискуемите задължения над 7 000 000 лв. в края на 2008, 2009, 2010 и 
2011 година е приключило дейността си на загуба”. Съдът, в крайна сметка

Р Е Ш И :
ОБЯВЯВА неплатежоспособността на търговеца „Сокола” АД – гр. Пещера, 
ул.“Хан Пресиян“ № 1.
ОПРЕДЕЛЯ началната дата на неплатежоспособността му -31.12.2009 г.
ОТКРИВА производство по несъстоятелност на търговеца “Сокола” АД – 
гр. Пещера, ул.“Хан Пресиян“ № 1.
ДОПУСКА обезпечение, чрез налагане на запор и възбрана върху 
имуществото на длъжника.
ПОСТАНОВЯВА прекратяване дейността на търговското предприятие.
ОБЯВЯВА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ търговеца „Сокола” АД – гр. Пещера, ул.“Хан 
Пресиян“ № 1.
СПИРА производството по несъстоятелност по т. д. № 70/2012 г. по 
описа на Пазарджишкия окръжен съд за срок от една година от вписване 
на решението, след изтичането на който следва да се приложи чл. 632, 
ал.4 от ТЗ, освен ако не бъде поискано възобновяване на производството 
при условията на чл. 632, ал.2 от ТЗ, посочени подробно в мотивите на 
съдебния акт.
Препис от решението да се изпрати до Агенцията по вписване за 
вписване на съответните обстоятелства в Търговския регистър.
Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски апелативен съд в 
7-дневен срок от датата на вписване в Търговския регистър.

Коментари