Общество

Сметището край  Капитан Димитриево продължава да се самозапалва всеки ден

К. Димитриево. Сметището край  Капитан Димитриево продължава да се самозапалва всеки ден и да обгазява населеното място. Набезите на роми, които всекидневно изнасят боклуци също продължават. Въпреки, че новото депо за отпадъци е завършено все още не се ползва по предназначение заради обжалване на процедури. Всеки ден между 50 и 100 роми от различна възраст предизвикват палежи за извличане на метал от гуми, извозват пластмаса, хартия и други суровини, които предават на вторични суровини. Пътното трасе е осеяно с отпадъци и кал. В новото регионално депо за неопасни отпадъци – клетка 1 край Капитан Димитриево ще се депонират отпадъците на община Пещера и на още 7 общини от региона. Новото сметище е на обща площ от 95 дка. При строителството ѝ са изградени преградни диги, дънен изолационен екран, система за събиране и отвеждане на филтрационни води (дренажни колектори, шахти), ретензионен басейн за филтрационни и други потоци отпадъчни води, система за улавяне, отвеждане и третиране на депониен газ. Поставен е горен изолационен екран, направени са канавки за повърхностни води и други спомагателни съоръжения. 

Коментари