Култура

Сменяме личния лекар до края на декември

От 1 до 31 декември за втори път през годината здравноосигурените ли­ца могат да сменят личния си ле­к­ар. Ре­­­ги­стра­ци­он­на форма за постоянен избор на лекар, с която се извършва процедурата по смяна на общопра­кти­ку­ва­щия лекар, вече може да се изтегли и разпечата от официалната интернет страницата на НЗОК . В регистрационната форма се вписват личните данни на лицето, попълва се и информация за предишния общопрактикуващ лекар. Данните за него могат да се вземат от здравноосигурителната книжка. Така попълнена реги­стра­цион­н­а­та форма за­едно със здра­вно­о­си­­гурителната книжка и документ за актуален здравно­оси­гу­ри­те­лен статус се представят на но­во­из­бра­ния ле­кар. Лицата, които до този момент все още не са избрали своя общо­прак­ти­­­­куващ лекар, могат да го направят по всяко време. Изборът е валиден от момента на подаване на попълнения формуляр на предпочитания лекар.

Коментари